Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS

Tjenester

Langeland landbrukstakst og rådgivning as utfører ulike konsulenttjenester knyttet til «Grønne eiendommer» dvs primært de som ligger avsatt som LNF (Landbruk-, Natur og Friluftsliv) eller LNFR (Landbruk, Natur, Friluftsliv og Reindrift) i arealdelen i kommuneplan.


I Norge er det ca. 186.000 landbrukseiendommer/»Grønne eiendommer» av svært ulik karakter da de kun trenger å bestå av 5 daa (5.000 m2) fulldyrka/overflatedyrka eller innmarksbeite eller 25 daa produktiv skog.


Det er ulik juss knyttet til disse eiendommen avhengig av bebyggelse, størrelse, sammensetning av arealer og eiertid.


Viktige lover som berører «grønne eiendommer» er Jordlova, Konsesjons- og Odelsloven. Det er et komplisert regelverk når vi legger til diverse rundskriv. Jord- og Odelslov er spesifikke lover for landbruk.


Takster/Verdsetting


Vi mener det er tre typer takster som skal utføres på landbrukseiendommer/»Grønne eiendommer»


      1.)Verditakst etter konsesjonsloven – både med og uten konsesjon


      2.)Odelstakst etter odelslovens § 49


      3.)Åsetestakst etter odelslovens § 56


Av disse tre takstprinsippene utfører vi Verditakst etter konsesjonsloven og Odelstakst. Åsetestakst overlater vi til rettsvesenet.


Konsulenttjenester/Sakkyndig 


Vi bistår i mange ulike typer konsulentarbeid som deling etter Jordlova, sakkyndig i odels-/ekspropriasjonsskjønn eller at vi sitter som meddommer.


Kjøpshjelp


Hvis du er på jakt etter landbrukseiendom/»Grønn eiendom» og har problemer med «stammespråk» eller jussen kan vi bistå


Kurs 


Vi holder kurs i verdsetting, regler/prinsipper og lovverk, men er ikke jurister. Våre kunder er NITO Takst AS, banker og offentlige etater.


Langeland Landbrukstakst og rådgivning ASKontakt: Rolf Langeland

Addresse: Skolegata 3, 3046 Drammen

Email: rolf@nlbm.no

Telefon: 908 36 065

© Copyright. All Rights Reserved.